Tuesday, February 6, 2007

การวิจัยเชิงคุณภาพ

ในส่วนนี้ จะนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งได้รวบรวมมาจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่เรียน sw 224 , sw 312 และบุคคลที่สนใจการวิจัยเชิงคุณภาพคะ